Study: porch pirates hit Sacramento-Stockton-Modesto area hard

As people turn to e-commerce, porch pirates set their sails to the nearest doorstep.