RAW: PRESIDENT BIDEN RETURNS TO WASHINGTON

President returns to Washington from New York.