RAW: DC: SEN MANCHIN/BIDEN DOCS: DAMAGE TO COUNTRY?

Sen. Manchin on Biden’s classified documents